Home | Despre noi / About us | Termene şi condiţii | Cum cumpăr? | Contact
 
 
 
 
 
Vezi coşul  
 
EVENIMENT EDITORIAL | NOUTĂŢI | VĂ RECOMANDĂM | | OFERTĂ SPECIALĂ | LANSĂRI ŞI EVENIMENTE | DOSAR MEDIA | PROIECTE EDITORIALE
 
 
 
 
  Ştiinţe Umaniste   Human Sciences    Ofertă PDF  
     
 
Dosar media
2017-11-09 - Regulament Concurs ”Proza scurtă merită mai mult”
REGULAMENT CONCURS „PROZA SCURTĂ MERITĂ MAI MULT” SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORI Organizatorii Concursului interactiv „Proza scurtă merită mai mult” sunt: SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 62-64, Sector 1, Cod Fiscal 8296093, cod IBAN RO87RNCB0072049694410001, B.C.R. Sector 1, reprezentat legal prin Georgică Severin – Preşedinte Director General, adresa de corespondenţă STUDIOUL REGIONAL D BUCUREŞTI , str. G-ral Berthelot nr. 62-64, Sector 1, tel: 0123031754, fax: 0213148667, email: bucurestifm@radioromania.ro, denumită în continuare BUCUREŞTI FM Și INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în Str. Icoanei, Nr. 19, Sectorul 2, telefon 021/2118841, 021/2118485, CUI 4203563, reprezentată de doamna Mihaela Daniela Cârstea - Inspector de specialitate, denumit în continuare INSPECTORATUL ȘCOLAR Și EDITURA EIKON, adminsitrată de S.C. EIKON BOOKSTAGE S.R.L., cu sediul social în București, Str. Răsadniței nr. 121A, Sector 6, punct de lucru în București, Str. Smochinului nr. 8, Sector 1, CUI RO32756305, J40/1377/2014, IBAN RO32BTRLRONCRT0244716501, deschis la Banca Transilvania, Sucursala O. Goga, reprezentată de Maria Tutunaru, în calitate de Administrator, denumită în continuare EDITURA EIKON. Concursul „Proza scurtă merită mai mult” se va derula conform prevederilor prezentului regulament, (denumit în continuare „Regulamentul de Concurs”), care este obligatoriu pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la Concurs, participanții declară expres că au citit, au înţeles şi sunt de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament. SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI Concursul „Proza scurtă merită mai mult” se desfăşoară în perioada 01 noiembrie 2017 – 30 aprilie 2018. Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră sau prin decizie unilaterală a Organizatorilor. SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI CALENDAR CONCURS: 1.11.2017-20.11.2017 - Prezentarea proiectului în liceele bucureștene; 23.11.2017, ora 12.00, în cadrul Gaudeamus - Workshop/atelier de scriere susținut de Editura EIKON, întâlnire cu elevii și profesorii din liceele din București, prezentarea pe larg a Concursului, sesiune interactivă de întrebări și răspunsuri; mai 2018 – Premierea câștigătorilor, lansarea volumului în cadrul Festivalului "Jos pălăria" la Teatrul de Comedie București. În perioada 23.11.2017 – 31.01.2018 participanții pot trimite pe adresa concurs@edituraeikon.ro lucrările de proză scurtă, însoțite de datele lor de contact. DETALII TEHNICE Vor intra în Concurs lucrările care au următoarele specificații: Maximum 20 pagini A4/lucrare Limba: română Font: Times New Roman Dimensiune font: 12 Spațiere: 1,5 (line spacing) Lucrările trebuie însoțite de: - datele de contact ale participanților (NUME, PRENUME, ADRESA, CNP, ADRESA E-MAIL, TELEFON) - fotografie portret participant (minimum 300 dpi) Fiecare participant poate intra în Concurs cu maximum 2 (două) creații literare. Câştigătorii vor fi desemnaţi prin jurizare. Deciziile juriului nu pot fi contestate. Juriul Concursului este compus din: Ioana Brușten – scriitor, realizator de emisiuni la București FM Prof. Mihaela Daniela Cârstea – Inspector de Specialitate Inspectoratul Școlar al Municipiului București Prof. Dr. Christian Crăciun – profesor, scriitor, critic literar Prof. Dr. Vianu Mureșan – scriitor, critic literar Valentin Ajder – directorul Editurii EIKON SECŢIUNEA 4. PREMIUL ŞI MODALITATEA DE ACORDARE Premiul Concursului constă în publicarea unui volum de proză, care va cuprinde lucrările selecționate de membrii juriului. Volumul va avea format 14,5x20,5, hartie offset 80g/volumica 55-60g, coperta 300, policromie, laminare mata/lucioasă. Publicarea volumului va fi asigurată de EDITURA EIKON (redactare, tehnoredactare, paginare, corectură, supervizare, grafică interior, grafică copertă). Numele câştigătorilor Concursului vor fi anunţate pe site-urile oficiale, precum și pe rețelele de socializare ale Organizatorilor pe data de 1 martie 2018. SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE Concursul este deschis tuturor participanţilor rezidenţi în România, cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, cu excepţia persoanelor care lucrează în cadrul instituțiilor care organizează Concursul, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv. SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR Prin participarea la Concurs, Participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor Regulamentului oficial şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora. Îşi exprimă, de asemenea, acordul privind includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la Concurs, precum şi acordul privitor la posibilitatea de a le fi furnizate informaţii despre produsele şi evenimentele Organizatorilor şi cele ale partenerilor. Participarea la Concurs constituie acordul potenţialilor câştigători referitor la faptul că numele va fi făcut public potrivit legislaţiei în vigoare şi folosit în materiale publicitare de către Organizatori fără niciun fel de plată aferentă. Câştigătorii vor putea semna şi o declaraţie scrisă în acest sens, conform celor solicitate de către Organizatori. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor, Organizatorii Concursului au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale ale participanților la Concurs. Conform Legii nr. 677/2001, participanții la Concurs beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale şi de a solicita ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanții la Concurs se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, în atentia departamentului de Customer Service Editura EIKON trimisă pe adresa Str. Smochinului nr. 8, Sector 1, București, sau la adresa de mail contact@edituraeikon.ro. SECŢIUNEA 7. DREPTURILE DE AUTOR Prin trimiterea lucrărilor la adresa concurs@edituraeikon.ro, participanții declară pe proprie răspundere că opera propusă spre jurizare este în întregime creația lor și că nu se încalcă drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, prin publicarea, traducerea și difuzarea acesteia, conform Legii 8/1996 privind drepturile de Autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Participanții declară pe proprie răspundere că drepturile patrimoniale asupra editării în limba română pentru lucrările trimise se află în proprietatea lor și că nu au încheiat niciun contract de editare pentru lucrările trimise pentru jurizare. Înainte de publicarea volumului, participanții desemnați ca fiind câștigători vor semna un contract de editare cu Editura EIKON, prin care vor ceda Editurii drepturile de autor privind creația literară, în vederea publicării în volumul de proză. În cazul participanților care nu au împlinit vârsta legală de 18 ani la data începerii Concursului, contractele de editare se vor semna în numele lor de către tutorii legali (părinți). SECŢIUNEA 8. LITIGII Eventualele litigii apărute între Organizatori şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente române din municipiul Bucureşti. Legea aplicabilă este legea română. Organizatorii nu răspund pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea Concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea. SECȚIUNEA 9.TAXE ŞI IMPOZITE Participarea în cadrul Concursului nu implică niciun fel de costuri suplimentare pentru Participanţi percepute de Organizatori. Participanţii iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 77 aliniatul (4) din Codul fiscal, veniturile obţinute de câştigătorii premiilor care au o valoare de peste 600 lei sunt impozabile. În cazul în care se vor acorda premii în bani, Organizatorii se obligă: 1. să îndeplinească formalităţile privind plata şi declararea impozitului pe veniturile din premii conform prevederilor Codului fiscal (plata şi depunerea declaraţiilor fiscale corespunzătoare); 2. să achite pentru câştigător, în termenul prevăzut de legislaţia fiscală, valoarea impozitului datorat pe venitul realizat de câştigător prin acordarea premiilor. Organizatorul se obligă să plătească toate taxele către autorităţi aferente premiilor, dacă este cazul. SECȚIUNEA 10. PREVEDERI FINALE Regulamentul oficial al Concursului „Proza scurtă merită mai mult” este adus la cunoştinţa publicului în mod gratuit pe site-urile www.bucurestifm.ro, www.edituraeikon.ro, www.ismb.edu.ro și pe paginile rețelelor de socializare ale Organizatorilor. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunţa public schimbările. Regulament întocmit în data de 1 noiembrie 2017.
2012-01-16 - Articol apărut în „România literar㔠despre „Jurnal la Klausenburg” de Octavian Hoandră

(link)

2011-11-05 - Articol despre lansarea volumului "E toamnă nebun de frumoasă la Cluj" de Horia Bădescu în "Făclia de Cluj"

(link)

2011-10-05 - Articol despre lansarea cărţii “Manual de sex epistemic sau despre cum să scrii o maxim㔠de Daniel Sidor în "Mesagerul de Bistriţa"

(link)

2011-09-20 - Articol de spre cartea "Zile şi nopţi în Irak" de Paul Şerban Agachi în "Ora de Cluj"

(link)

2011-09-06 - Donație de cărți pentru Biblioteca Națională din Moldova

(link)

2011-07-25 - Articol apărut în "Mesagerul de Bistriţa-Năsăud" despre lansarea albumului de artă "Tolan"

(link)

2011-07-25 - Articol apărut în "Răsunetul" despre lansarea albumului de artă "Tolan"

(link)

2011-04-01 - Articol apărut în "Răsunetul" despre cartea "Faţă către faţă" de Mircea Gelu Buta şi Dan Ciachir

(link)

2011-02-04 - Articol apărut în "Ziua de Cluj" despre cartea "Starea de Excepţie. Valeriu Anania, omul şi destinul. 1946" - volum editat de Aurel Sasu

(link)

2011-02-03 - Articol apărut în "Gândacul de colorado" despre cartea "Starea de Excepţie. Valeriu Anania, omul şi destinul. 1946" - volum editat de Aurel Sasu

(link)

2011-02-02 - Articol apărut în "Ziua de Cluj" după lansarea cărţii "Starea de Excepţie. Valeriu Anania, omul şi destinul. 1946" - volum editat de Aurel Sasu

(link)

2011-01-27 - Articol apărut în "Ziua de Cluj" despre cartea "Managing Global Interdependencies" de Vasile Puşcaş

(link)

2011-01-11 - Articol în revista "România literară", nr. 48/2010 despre cartea "Cărţi, manuscrise, biblioteci" de Mircea Popa

(link)

2010-12-15 - Articol în ziarul "Făclia" despre cartea "Incursiuni de meloman" de Sergiu Alex

(link)

2010-11-17 - Articol apărut în "Ziua de Cluj" despre lansarea cărţilor "Nopţi şi zile în Irak" de Paul Şerban Agachi şi "Ochiul lui Osiris" de Mircea Muthu.

(link)

2010-11-10 - Articol apărut în "Ziua de Cluj" despre cartea “Suflet ardelean” de Constantin Hagea

(link)

2010-10-22 - Marius Vasileanu despre "Convorbiri despre N. Steinhardt" de Călin Emilian Cira în ZF (Ziarul de dumincă)

(link)

2010-10-15 - Articol apărut în "Ziua de Cluj" despre cartea "Colosul cu picioare de hârtie - o istorie subiectivă şi ilustrată a presei scrise din Cluj-Napoca, 1989-2010" de Tiberiu Fărcaş

 

(link)

2010-08-31 - Articol în "Ziua de Cluj" despre cartea "Pagini de istorie trăită" de Constantin Hagea

(link)

2010-08-03 - Articol apărut în "Ziua de Cluj" despre cartea "Convorbiri despre N. Steinhardt" de Călin Emilian Cira

(link)

2010-07-22 - Paul Cernat despre cartea “Cultură şi creaţie” de Adrian Marino în Revista 22

(link)

2010-07-22 - Mircea Ghiţulescu despre Radu Ţuculescu

(link)

2010-05-18 - Articol apărut în "Ziua de Cluj" despre cartea “Cultură şi creaţie” de Adrian Marino

(link)

2010-04-14 - Dorel Visan despre "Către noi înşine. Dumitru Constantin-Dulcan în dialog cu Stela-Maria Ivaneş şi Constantin Ivaneş" în "Jurnalul Naţional"

 (link)

2010-04-14 - Articol despre lansarea cărţii "Cultură şi creaţie" de Adrian Marino apărut în "Ziua de Cluj"

(link)

2010-03-10 - Articol despre lansarea cărţii "Către noi înşine" de Dumitru Constantin-Dulcan, Stela-Maria Ivaneş şi Constantin Ivaneş apărut în ziarul "Făclia"

(link)

2010-03-02 - Articol despre lansarea cărţii "Absolutul astăzi. Telogia şi filosofia lui Joseph Ratzinger" apărut în "Ziua de Cluj"

(link)

2010-03-02 - Articol despre lansarea cărţii "Absolutul astăzi. Telogia şi filosofia lui Joseph Ratzinger" apărut în "Făclia"

(link)

2010-02-24 - Articol despre cartea "Către noi înşine" de Dumitru Constantin-Dulcan, Stela-Maria Ivaneş şi Constantin Ivaneş apărut în ziarul "Făclia"

(link)

 
 
 
Arhivă
2017-11-09
Regulament Concurs ”Proza scurtă merită mai mult”
2012-01-16
Articol apărut în „România literar㔠despre „Jurnal la Klausenburg” de Octavian Hoandră
2011-11-05
Articol despre lansarea volumului "E toamnă nebun de frumoasă la Cluj" de Horia Bădescu în "Făclia de Cluj"
2011-10-05
Articol despre lansarea cărţii “Manual de sex epistemic sau despre cum să scrii o maxim㔠de Daniel Sidor în "Mesagerul de Bistriţa"
2011-09-20
Articol de spre cartea "Zile şi nopţi în Irak" de Paul Şerban Agachi în "Ora de Cluj"
 
   
 
Număr produse:
 
Preţ total:
 
     
 
 
 
  EVENIMENT EDITORIAL | NOUTĂŢI | VA RECOMANDĂM | CĂRŢI ONLINE | OFERTĂ SPECIALĂ | LANSĂRI ŞI EVENIMENTE | DOSAR MEDIA | PROIECTE EDITORIALE